Semalt hünärmeni, blogy nädip döwmelidigini görkezýär

Internetden maglumatlary döwmek isleýärsiňizmi? Ygtybarly web gözlegçisini gözleýärsiňizmi? Bot ýa-da möý diýlip hem bilinýän web gözlegçisi, web indeksirlemek maksady bilen internete yzygiderli göz aýlaýar. Gözleg motorlary web mazmunyny täzelemek we web gözlegçiler tarapyndan berlen maglumatlar esasynda sahypalary tertipleşdirmek üçin dürli möýleri, botlary we gözlegçileri ulanýarlar. Edil şonuň ýaly-da, web ussalary gözleg motorlarynyň web sahypalaryny tertipleşdirmegini aňsatlaşdyrmak üçin dürli botlary we möýleri ulanýarlar.

Bu gözlegçiler her gün millionlarça web sahypalaryny we bloglary resurslary sarp edýärler. Web gözlegçiler girmek üçin sahypalaryň uly toplumy bolanda ýük we tertip meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz.

Web sahypalarynyň sany gaty köp, hatda iň oňat botlar, örümçiler we web gözlegçiler hem doly görkeziji edip bilmeýärler. Şeýle-de bolsa, “DeepCrawl” web ussatlaryna we gözleg motorlaryna dürli web sahypalaryny indekslemegi aňsatlaşdyrýar.

DeepCrawl-a syn:

“DeepCrawl” dürli baglanyşyklary we HTML koduny tassyklaýar. Internetden maglumatlary gyrmak we bir wagtyň özünde dürli web sahypalaryny gözlemek üçin ulanylýar. Has giňişleýin işlemek üçin Bütindünýä Kerebinden anyk maglumatlary programma taýdan almak isleýärsiňizmi? “DeepCrawl” -iň kömegi bilen bir wagtyň özünde birnäçe meseläni ýerine ýetirip bilersiňiz we köp wagt we güýji tygşytlap bilersiňiz. Bu gural web sahypalarynda gezýär, peýdaly maglumatlary çykarýar we sahypaňyzy dogry görkezmäge kömek edýär.

Web sahypalaryny indekslemek üçin DeepCrawl-i nädip ulanmaly?

1-nji ädim: Domen gurluşyna düşüniň:

Birinji ädim, “DeepCrawl” -y gurmak. Gözlemäge başlamazdan ozal web sahypaňyzyň domen gurluşyna düşünmek hem gowy zat. Domen goşanyňyzda www / www däl ýa-da domeniň http / https sahypasyna giriň. Şeýle hem, web sahypasynyň kiçi domeni ulanýandygyny ýa-da ulanmaýandygyny kesgitlemeli bolarsyňyz.

2-nji ädim: Synag gözlegini işlediň:

Bu prosesi kiçi web gözleginden başlap, mümkin bolan meseleleri web sahypaňyzda gözläp bilersiňiz. Şeýle hem, web sahypasynyň gözlenip bilinjekdigini ýa-da ýokdugyny barlamaly. Munuň üçin az mukdarda "Gezelenç çägini" bellemeli bolarsyňyz. Ilkinji barlagy has netijeli we takyk eder we netijeleri almak üçin birnäçe sagat garaşmak hökman däl. 401 ýaly säwlik kodlary bilen gaýdyp gelýän ähli URL-ler awtomatiki usulda ret edilýär.

3-nji ädim: Gözleg çäklendirmelerini goşuň:

Indiki ädimde, gereksiz sahypalary aýyrman, gezelençiň ululygyny azaldyp bilersiňiz. Çäklendirmeler goşmak, ähmiýetsiz ýa-da peýdasyz URL-leri gözlemekde wagtyňyzy ýitirmezligiňizi üpjün eder. Munuň üçin "Öňdebaryjy sazlamalardaky parametrleri aýyrmak" düwmesine basmaly we ähmiýetsiz URL-leri goşmaly bolarsyňyz. DeepCrawl-iň "Robotlaryň üstünden ýazmak" aýratynlygy, adaty robot.txt faýly bilen aýrylyp bilinjek goşmaça URL-leri kesgitlemäge mümkinçilik berýär. täze faýllary janly gurşawa iterýän täsirleri barlaýarys.

Şeýle hem, web sahypalaryňyzy çaltlyk bilen indekslemek üçin "Sahypa toparlaşdyrmak" aýratynlygyny ulanyp bilersiňiz.

4-nji ädim: Netijeleriňizi barlaň:

“DeepCrawl” ähli web sahypalaryny indekslänsoň, indiki ädim üýtgeşmeleri barlamak we konfigurasiýaňyzyň takyklygyny barlamakdyr. Bu ýerden has çuňňur gezelenç etmezden ozal "Çekiş çägini" artdyryp bilersiňiz.

mass gmail