Semalt: Göçürmegiň web mazmunyna täsiri


Internetde şuňa meňzeş maglumatlary berýän köp mazmun bilen, adaty zat web eýeleri mazmuny hiç hili zyýan bermezden göçürip we goýup biljekdigini çaklaýarlar. Hawa, has çalt we size köp stres tygşytlaýar, ýöne size üstünlik gazanmak mümkinçiligiňizi pese gaçyrýandygyňyzy aýtsak näme etmeli?

Häzirki wagtda jemgyýetimizde göçürme, esasan akademiki pudakda gymmat bahaly jenaýat boldy. Şeýle-de bolsa, internet bilimiň başga bir görnüşidir. Galyberse-de, täze zatlary okamak, synlamak we öwrenmek üçin ol ýere gidýäris. Ouröne esasy ünsümiz, göçürmegiň nädogrydygy. Hiç kim başga biriniň eserini göçürmeli däldir we göçürmegiň hiç hili esasly sebäbi ýok.

Internetde näçe mazmun görýändigiňize garamazdan, kimdir biri mazmunyňyza goýup biljekdigiňizi aýtmady. Mazmunyňyzy döretmegiň gözelligi. Ony bütin web sahypaňyz bilen garyşdyryp, hakykatdanam berýän maglumatlaryňyza baglanyşyk paýlaşyp bilersiňiz. Özüňizi özboluşly görnüşde beýan edip bilersiňiz.

SERP-iň baş sahypasyna çykmak üçin göreşýän web sahypalarynyň sanynyň köpelmegi bilen, bu ýerde-de bar. göçürilen mazmunyň sanynyň artmagy boldy. Web eýeleri, SEO optimallaşdyrylan mazmuny başga bir web sahypasyndan göçürmek has gowudygyny duýýarlar. Galyberse-de, Google duýmaz, ýöne bu hakykatmy?

Semalt içiňizde başga bir zadyň bardygyny bilýär. Şonuň üçin 100% üýtgeşik mazmun döretmek üçin wagtymyzy sarp edýäris. Mazmunyňyz diňleýjilere demografiki dogry habary bermäge kömek edýär. Muny başga bir web sahypasynyň mazmuny üçin söwda edeniňizden soň, derrew olaryň adyndan mahabat işine başlaýarsyňyz.

Bu gün beýleki web sahypalaryndan gaýta-gaýta göçürilen web sahypalaryny tapyp bilersiňiz. Diňe günüň ahyrynda goýmaly boljak stresiň we güýjüň mukdaryny artdyrýandyklaryna düşünip bilmeýärler. Haýsydyr bir göçürme görnüşi bolan web sahypaňyz bar bolsa, Semalt bilen habarlaşyň we şu gün düzediň. Sebäbi etmeseňiz, web sahypaňyza gaty zyýanly bir zat edendigiňizi pikiriňizi taýýarlaň.
web sahypaňyzdaky göçürilen mazmun size peýdasy degmez. Göçürmäni barlaýan gurallaryň kömegi bilen ýazyjylar we beýleki web döredijiler haýsy mazmunyň web sahypalarynda göçürilendigini bilip bilerler. Şeýle göçürme gurallaryny ulanyp, internetde özüňize meňzeş başga bir makalanyň ýokdugyna ynanýarsyňyz.

Göçürilen mazmunyň näderejede zyýanly bolup biljekdigini duýman bilersiňiz. derrew, ýöne birneme wagt geçensoň, Google sizi alar, sahypaňyzy gara sanawda görkezer we girýänleri ýitirer. Göçürmegiň sähelçe görnüşi hem SEO mümkinçiligiňizi bozar we göçürmäge synanyşanyňyza ökünersiňiz.

Web mazmunyny ogurlamak